Tanulmányi mobilitás

1. A pályázattípus célja
A mobilitás célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

2. A pályázásra jogosultak köre
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói.

3. Támogatható tevékenységek
felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 2-12 hónap)
tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 2-12 hónap)

4. A programban részt vevő országok
Programországok:  

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia

A 2021-es pályázati évtől kezdődően a partnerországokba irányuló mobilitások is megvalósíthatóak, a küldő intézmény által meghatározott módon.

5. Részvételi feltételek

 • A hallgató oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben és aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezik a mobilitása alatt.
 • A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal úgy, hogy a szakmai gyakorlat a tanulmányi mobilitás részeként ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt zajlik le, mint ahol a diák a tanulmányait végzi. Az ilyen “kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • A doktori programban részt vevő hallgatók rövid (5-30 napos) vagy normál (2-12 hónapos) időtartamú tanulmányi mobilitási programokban is részt vehetnek.
 • A tanulmányi mobilitások és a szakmai gyakorlatok legalább részben fizikai mobilitásként (blended mobility) is megvalósíthatók. Az ilyen mobilitások virtuális komponense online kooperatív tanulás vagy csoportmunka lehet.
 • A hallgatók részt vehetnek ún. Blended Intenzív Programokban (BIP) is: ezek minimum 3 ECTS kreditet nyújtó, egy rövid fizikai (5-30 napos), valamint egy virtuális komponensből álló tevékenységek.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap az összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábbi programszakaszokban végzett mobilitások hossza is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás).
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése szükséges. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadására való törekvés.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

6. A pályázás menete
A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg, a pályázás is a felsőoktatási intézménynél lehetséges.

A Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány által támogatott ösztöndíjak szabályzatának 5.§.-a rendelkezik az ERASMUS+ megélhetési kiegészítő támogatásról. Eszerint:

A Nyíregyházi Egyetem 2022 márciusától Ösztöndíjpályázatot hirdet mindazon egyetemi hallgatói számára, akik ERASMUS+ program keretében külföldi résztanulmányokat vagy szakmai gyakorlatot folytatnak. 

Az ERASMUS+ megélhetési kiegészítő támogatás jogcímen kifizetett ösztöndíj összege havonta 30.000.- Ft, mely maximum 5 hónapra adható. 

Bővebb információért fordulj az intézmény Erasmus+ koordinátorához.

Erasmus mobilitások kreditbeszámítás
A Nyíregyházi Egyetem hallgatói számára a hallgatói mobilitásokra folyamatos a jelentkezés az nye.hu/international oldalon. A Nemzetközi Kapcsolatok Csoport munkatársai az egyetem intézeteivel együttműködve segítenek a hallgatóknak a szaknak megfelelő egyetem kiválasztásában, valamint az elismerésre kerülő tantárgyak kiválasztásában.

A Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 8. § -ának 5- bekezdése alapján a mobiltásban résztvevő hallgatók kérhetik az óralátogatás alóli felmentést.

Óralátogatás alóli felmentést, tanulmányi szerződés alapján folytatott külföldi tanulmány esetén a tantárgyak oktatóinak tájékoztatásával engedélyezhet a Tanulmányi Albizottság (továbbiakban: TB). Nem adható felmentés tréningek, szakmai gyakorlatok, laborgyakorlatok és egybefüggő gyakorlatok látogatása alól. Az igazolással alátámasztott kérelem a regisztrációs héten terjeszthető elő, kivéve, ha a hallgatónak a kedvezményre jogosító körülményeiben a félév során történik változás.

A kérelem formanyomtatvány a Tanulmányi és Felvételi Csoport honlapjáról tölthető le (Kérelem a Tanulmányi Albizottsághoz). Kitöltés után az intézethez kerül, ahol az érintett oktatók véleményezik azt. Ezután a TB meghozza a döntését a kérelemmel kapcsolatban. A hallgatót a Tanulmányi Albizottság Munkatársa határozatban értesíti a döntésről.

Kiutazás előtt a Learning Agreement for Studies dokumentumot a hallgató elkészíti. A formanyomtatványhoz a linket az Erasmus döntésről értesítő levélben kapják meg. A felvehető tanegységeket a partnerintézmények kiadványaiban, ill. weblapján találhatják meg.

Külföldről hazaérkező hallgató kéri a kint megszerzett kreditek beszámítását. A hallgató által külföldön megszerzett kreditek beszámítását a Kreditátviteli Albizottság (a továbbiakban: KÁB) ismerheti el.

A külföldi tanulmányút befejezését követően a hallgatónak a kreditbeszámítás elindításához szükséges letöltenie a „Kérelem a Kreditátviteli Albizottsághoz” című kérelmet a Tanulmányi és Felvételi Csoport honlapjáról. A dokumentum kitöltés után (az Erasmus koordinátor aláírásával ellátva) az adott intézethez kerül, szakfelelős általi elbírálásra. A KÁB ezután hozza meg a döntését a beszámítással kapcsolatban. A döntésről a Nemzetközi Kapcsolatok Csoport munkatársa a Neptun-rendszerben rögzíti az elismert tantárgyakat, valamint határozatban értesíti a hallgatót.

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról szerint el kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint a külföldi felsőoktatásban résztanulmányokat folytató hallgató kreditelismerése az Intézmény (vagy a hallgató) és a külföldi felsőoktatási intézmény közötti szerződésben meghatározottak alapján történik. A szakon beszámítható tantárgyak tekintetében a szak intézményi mintatanterve az irányadó. A külföldi felsőoktatási intézményben teljesített tantárgyi kreditet, amely a hallgató mintatantervével nem feleltethető meg, a mintatanterv szabadon választható tantárgyi kreditjeinek ismerhető el. A kreditek átvitele a különböző európai országok felsőoktatási intézményei között az ECTS (European Credit Transfer System), vagyis az Európai kreditátviteli rendszerkeretei között történik. Az ECTS érdemjegyek átszámítása magyar érdemjegyekre:

Háromfokozatú osztályozásnál: Kiválóan megfelelt: 5=A, megfelelt: 3=C, nem felelt meg: 1=F.
A hallgatók Erasmus mobilitása a diplomamellékletben feltüntetésre kerül.

ECTS érdemjegy

Magyar érdemjegy

A

5

B

4

C

3

D/E

2

F/FX

1